SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT

I. Az INDIGO ONLINE Kft. (Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-09-919608, székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35., képviseli: Schilling Péter ügyvezető, elektronikus levélcím: info@schillingpeter.hu) (a továbbiakban Szolgáltató) üzemeltetése alatt álló http://www.mindennapiszammisztika.hu weboldalon és az ahhoz kapcsolódó, a Szerző és/vagy a Szolgáltató közvetlen vagy közvetett érdekkörében álló bármely és valamennyi felületen, domain alatt, platformon, így különösen a http://mindennapimeditacio.hu domain alatt és a http://schillingpeter.hu domain alatt (a továbbiakban Weboldal) - ideértve Schilling Péter mint Szerző spirituális és önismereti fejlődéssel kapcsolatos bármely tartalmai igénybevétele során megjelenési módtól, formától és formátumtól függetlenül valamennyi jelen és jövőbeli felületet, domaint, platformot - fellelhető valamennyi tartalom (így különösen minden szöveg, információ, adat, letölthető dokumentum, rajz, ábra, - a stock fotókat, illetve a logót kivéve - fotó, grafika, képek, audio, video alkalmazások, szoftverek (beleértve a forráskódot), metaadatok, a grafikus felhasználói interfészek és egyéb fájlok), illetve a Weboldal és Schilling Péter Szerző bármely Művének - ideértve azok elrendezését, megjelenési formáját -, továbbá mindezek szoftveres tartalma, a HTML-kódok, az adatbázisok, a Művek neve, a logók, az oldal fejléce, egyedi grafikai megoldások, ikonok és szkriptek (a továbbiakban Szellemi Alkotás) Schilling Péter és/vagy a Szolgáltató (a továbbiakban Szerző(k)) saját és kizárólagos tulajdonát képezik.

II. A Szellemi Alkotás teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll; annak bármely része, tartalma Szerző(k) kizárólagos - nemzetközi és magyar jogszabályok által védett - szellemi tulajdona, mely rész, tartalom bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogait Szerző(k) kifejezetten fenntartj(ák), Szerző(k) előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

III. A Szerző(k) a Szellemi Alkotásnak csak a házi használatát engedélyezi(k). Minden más jog fenntartva. A házi használat kizárja a nyilvános használatot. A Szellemi Alkotás egészének vagy bármely részének akár online, akár nyomtatott formában engedély nélküli másolása, feldolgozása, jogsértő felhasználása, másolása, többszörözése, kiadása, bérbevétele vagy bérbeadása, kölcsönzése, nyilvános előadása, közzététele, lejátszása vagy műsorszóró hálózaton való leadása szigorúan tilos. A Szerző(k) engedélye nélkül a Szellemi Alkotás nem exportálható, nem terjeszthető, nem árusítható.

IV. A Szellemi Alkotás egészét és/vagy egyes részeit Felhasználó az általa ellenszolgáltatás fejében igénybe vett Szellemi Alkotás vonatkozásában a Mindennapi Számmisztika céljával összhangban kizárólag az általa megrendelt és teljesült Szellemi Alkotás vonatkozásában magáncélú használatra saját számítógépén mentheti, saját külső adathordozón tárolhatja, azonban - a III. pontjában foglaltakon túlmenően - ebben az esetben sem válik jogosulttá a Szellemi Alkotás bármilyen célból és módon történő további felhasználására, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, továbbá a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

V. A Szellemi Alkotásból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni, a Szellemi Alkotás tartalmát részben vagy egészben, akár eredeti, akár átírt formában tükrözni, azaz bármely technikai művelet segítségével - még változatlan formában is - a nyilvánossághoz újraközvetíteni, közölni, sugározni, továbbadni, részben vagy egészben a IV. pontban foglaltaktól eltérő módon tárolni tilos.

VI. Felhasználó felelőssége annak biztosítása, hogy a Szellemi Alkotás harmadik személy által az anyag részben vagy egészben történő bármely módon és célból történő megismerésének és felhasználásának, nyilvánossághoz bármely módon újraközvetítésének, az anyag tartalmát részben vagy egészben - akár eredeti, akár átírt formában - tükrözésének, azaz bármely technikai művelet segítségével - még változatlan formában is - a nyilvánossághoz újraközvetítéséhez, közlésének sugárzásának, továbbadásának, részben vagy egészben a IV. pontban foglaltaktól eltérő módon történő tárolásának megakadályozása.

VII. A Mindennapi Számmisztika név - ideértve a Weboldalt, illetve Schilling Péter Szerző valamennyi Művét - mint Szellemi Alkotás jogvédett név. Erre tekintettel a hozzá a megtévesztésig hasonló név, illetve kifejezés harmadik személyek által történő bármilyen használata a Szerző(k) jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a Szerző(k) jogi lépések megtételére kényszerül(nek). A fenti feltételek megsértése esetén Szerző(k) a jogsértéssel való felhagyást követelheti(k), továbbá egyéb jogi lépések megtételére jogosult(ak). Ezen jogsértések és a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.


Hatályos 2018. január 19. napjától visszavonásig és/vagy módosításig