ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI NYILATKOZAT

 

I. PREAMBULUM

I.1. A jelen http://mindennapiszammisztika.hu domain alatt működő weboldal gondolati alapvetésének középpontjában az áll, hogy minden ember életének meghatározott célja és értelme van. Jelen weboldal segítséget és gyakorlati útmutatást kíván nyújtani a saját egyéniségüket, az életük lehetőségeinek feltárását, az életük kiteljesedését, illetve az önmegvalósítást keresőknek, akik már felismerték az önmaguk egyéni életéért való felelősségvállalás fontosságát, azonban még nem tudják pontosan azt, hogy ennek megvalósításában milyen konkrét lépések megtételére van szükség.

I.2. A I.1. pontban körülírt témában jelen weboldal üzeneteit Schilling Péter mint Szerző (a továbbiakban a Szerző) művei teszik ki (a továbbiakban Művek). Szerző célul tűzte ki, hogy a Művein keresztül bemutassa, hogy a szabad akarat és az egyéni felelősségvállalás mentén hogyan válik bármely ember az önismeretének útján tudatos formálójává és pozitív jövőképpel rendelkező egyénné.

I.3. A Weboldal és a Szerző elméletben és gyakorlatban is a Műveket Felhasználók érdekeit elsődlegesen szem előtt tartva jár el az ebben a körben felmerülő valamennyi kérdéssel, problémával és kihívással kapcsolatban.

I.4. Jelen Általános Felhasználási Nyilatkozat, továbbá az azzal együttesen érvényes és értelmezendő Adatbiztonsági és -Kezelési Nyilatkozat és Szerzői Jogi Nyilatkozat (a továbbiakban Nyilatkozatok) szabályozza a http://mindennapiszammisztika.hu domaint és az ahhoz kapcsolódó, a Szerző és/vagy a Szolgáltató közvetlen vagy közvetett érdekkörében álló bármely és valamennyi felületet, domaint, platformot, így különösen a http://mindennapimeditacio.hu domaint és a http://schillingpeter.hu domaint (a továbbiakban Weboldal)

I.5. A Nyilatkozatok hatálya - hivatkozással az I.1. és I.2. pontban körülírt célokra figyelemmel a Szerző Művei körének folyamatosan bővülésére - a Szerző spirituális és önismereti fejlődéssel kapcsolatos tartalmai igénybevétele során megjelenési módtól, formától és formátumtól függetlenül valamennyi jelen és jövőbeli felületre, domainra, platformra is kiterjed.

II. A SZOLGÁLTATÓ ÉS A FELHASZNÁLÓ

II.1. A Szolgáltató

A Weboldalt az INDIGO ONLINE Kft. üzemelteti (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-919608, székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35., képviseli: Schilling Péter ügyvezető, elektronikus levélcím: info@schillingpeter.hu) (a továbbiakban Szolgáltató).

II.2. A Felhasználó

A Nyilatkozatok Felhasználó fogalma alatt a jelen Nyilatkozat III.2-III.3. pontjában körülírt érintett értendő, aki a Szerző Műveit regisztrációval vagy regisztráció nélkül, ingyenesen és/vagy ellenszolgáltatás fejében bármely módon és formában igénybe veszi (a továbbiakban Felhasználó).

III. A SZERZŐ MŰVEINEK RENDSZERE

III.1. Szolgáltató és a Felhasználó a Szerző Műveinek megismerése céljából távközlési eszköz útján létesítenek egymással kapcsolatot; az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik.

III.2. A Szerző Műveinek egyik részét a Felhasználó egyfelől regisztráció nélkül és ingyenesen, másfelől regisztrációhoz kötötten és ingyenesen érheti el.

III.3. A Szerző Műveinek másik részét a Felhasználó regisztrációhoz kötötten és ellenszolgáltatás fejében érheti el, mely történhet Kézbe Vehető Mű (a továbbiakban Kézbe Vehető Mű) esetén annak megküldésével, míg meghatározott Kézbe Vehető Műhöz tartozó elektronikus mű mint kiegészítő melléklet (a továbbiakban Elektronikus Mű) esetén a Felhasználó által a Megrendelés leadásakor megadott e-mail címre történő üzenet elektronikus megküldésével és/vagy a VI.3. pontban körülírt, felhasználónévvel és jelszóval védett Online Tanulószobához való hozzáféréssel. A Nyilatkozatokban a Mű fogalma alatt összefoglalóan mind a Kézbe vehető Mű, mind pedig az Elektronikus Mű értendő.

III.4. A Felhasználó a Szerző Műveit és annak tartalmát Művenként eltérő, előre meghatározott, így különösen papíralapon, CD, DVD, mp3, pdf  formátumban van lehetősége megismerni.

III.5. Egyes Szerzői Művek megismerhetőségének feltétele a Mű személyes voltára tekintettel - a mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartása mellett - meghatározott felhasználói személyes adatok Felhasználó által történő megadása. Ennek elmaradása kizárja annak lehetőségét, hogy Felhasználó a konkrétan hozzá kapcsolódó Szerző Művéhez hozzáférjen. Amennyiben a felhasználói személyes adatok megváltoznak, az adatok frissítése - az adatmódosító linkre történő rákattintással - a regisztrált Felhasználó kötelezettsége.

III.6. A Szerző Művei elérése és megismerése céljából a Felhasználó önkéntes és kifejezett hozzájárulásával   a Szerző Művének részét képező hírlevél-sorozatra iratkozik fel. Felhasználó a Szerző Műveinek rendszerét felhasználva - figyelemmel a jelen nyilatkozat I.4. és I.5. pontjában foglaltakra - kifejezett és előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Szerző Műveinek keretében a Weboldal ingyenes hírlevél-sorozatát határozatlan ideig minden nap, akár többször is a Felhasználó részére az általa megadott e-mail címre elektronikusan vagy internetkapcsolat nélkül bármely formában (így különösen postai küldemény, sms, Messenger) megküldje, mely a Szerző Műveinek módosuló és bővülő skáláját tartalmazó üzenetet is tartalmazhat.

III.7. Ezen hírlevél-sorozat tartalmazhat a Szerző Műveinek köréből ellenszolgáltatás fejében elérhető tartalom megismerésének lehetőségét is, melyre kizárólag Felhasználó döntése és a Mű Szolgáltatótól történő megrendelése esetén kerül sor. Ennek ismeretében Felhasználó a hírlevél-sorozatra történő feliratkozással           - figyelemmel a jelen nyilatkozat I.4. és I.5. pontjában foglaltakra - kifejezett és előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a hírlevél-sorozatban a Szerző Művei keretein belül az ellenszolgáltatás fejében elérhető Művekről és az azokhoz való hozzáférés lehetőségéről elektronikusan és/vagy internetkapcsolat nélkül bármely formában (így különösen postai küldemény, sms, Messenger) tájékoztatást nyújtson.

III.8. A szerződés megszüntetésének lehetősége egyfelől Felhasználó, másfelől pedig Szolgáltató szándékának és akaratának függvénye.

Ennek gyakorlati megvalósítását a Felhasználó a valamennyi hírlevélben elhelyezett ún. leiratkozó linkre történő rákattintással, a kifejezett, info@schillingpeter.hu e-mail címre vagy a Szolgáltató székhelyére (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35.) címzett ajánlott vagy tértivevényes levéllel történő írásbeli kérelemmel kezdeményezheti, melynek teljesítéséről Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb                           8 munkanapon belül intézkedik.

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben a Szolgáltatónak a továbbiakban nem áll érdekében a Felhasználó és a Szolgáltató között fennálló jogviszony további fenntartása (így különösen a Felhasználó demoralizáló, jó hírnév sérelmének fogalmát kimerítő véleményilvánítása okán, illetve a  VII. pontban foglalt esetekben) Felhasználót a hírlevél-sorozatról leiratkoztassa.

A Felhasználó vagy a Szolgáltató által kezdeményezett szerződés megszüntetése esetén Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy - figyelemmel a jelen nyilatkozat I.4. és I.5. pontjában foglaltakra - kizárólag az általa ellenszolgáltatás fejében igénybe vett Mű aktualizálása vagy az azzal kapcsolatos bármely információ hozzá történő eljuttatása céljából a Szolgáltató a Felhasználót elektronikusan és/vagy internetkapcsolat nélkül bármely formában (így különösen postai küldemény, sms, Messenger) tájékoztassa.

IV. MEGRENDELÉS

IV.1. A Szerző Műveinek megrendelésére (a továbbiakban Megrendelés) kizárólag - figyelemmel a jelen nyilatkozat I.4. és I.5. pontjában foglaltakra - Interneten keresztül, elektronikus úton, a http://www.mindennapiszammisztika.hu weboldalon vagy a Szerző és/vagy a Szolgáltató érdekkörébe tartozó egyéb Weboldalon lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben vagy egyéb módon leadott megrendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.

IV.2. Szolgáltató a Művek ellenszolgáltatás fejében igénybe venni kívánt Műveinek - így különösen a “Megrendelem” vagy azzal azonos tartalmú gomb megnyomásával történő - megrendelése esetén a Felhasználó ajánlatot tesz. A Szolgáltató a Megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatást, azaz az  ún. visszaigazolást haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán, hétvége, munkaszüneti nap vagy szabadságolás esetén a Megrendelés leadásától számított 1 héten belül a Felhasználó által megadott e-mail címre elektronikusan küldi meg a Felhasználó részére.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat, így különösen a megrendelt Művet, annak ellenértékét és a fizetési információkat, továbbá a Felhasználó vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, a szállítási címet (irányítószám, település, ország, utcanév, házszám, emelet, ajtó), eltérés esetén a számlázási címet (irányítószám, település, ország, utcanév, házszám, emelet, ajtó), bizonyos személyre szóló Művek esetében a Megrendelő születési vezeték- és keresztnevét, illetve születési időpontját (év, hónap, nap)

V. FIZETÉSI MÓDOK

V.1. Felhasználónak a Mű ellenértékét a megrendelő oldalon megjelölt választása szerint az alábbi fizetési módokon van lehetősége kiegyenlíteni:
V.1.1. Banki átutalás
V.1.2. Készpénz átutalási megbízás
V.1.3. Paypal
V.1.4. Bankkártyás fizetés

V.2. Felhasználónak a banki átutalás, a Paypal és a bankkártyás fizetés esetén a megrendelésről kapott visszaigazolástól, míg a készpénz átutalási megbízás útján történő fizetési mód választása esetén annak kézhezvételétől számított 8 napon belül kell teljesítenie.

VI. MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA ÉS IDŐPONTJA

VI.1. Szolgáltató a Felhasználó részére az ellenszolgáltatás fejében fogyasztható Művet Kézbe Vehető Mű esetén kézbe vehető formában teljesíti. Emellett meghatározott Kézbe Vehető Műhöz tartozó Elektronikus Mű mint kiegészítő melléklet esetén Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre történő üzenet elektronikus megküldése és/vagy a VI.3. pontban körülírt, felhasználónévvel és jelszóval védett Online Tanulószobához való hozzáférés útján teljesíti.

VI.2. A Megrendelés Szolgáltató által történő teljesítésére a Felhasználó felé a megrendelt Mű ellenértékének a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően haladéktalanul, de legkésőbb 60 munkanapon belül kerül sor. Szolgáltató a Kézbe Vehető Mű postai vagy a futárszolgálat kézbesítésének díját a Felhasználótól Megrendelésenként egyszeri alkalommal vállalja át.

VI.3. Szolgáltató meghatározott meghatározott Kézbe Vehető Műhöz tartozó elektronikus mű mint kiegészítő melléklethez tartozó Elektronikus Művet a Weboldal online platformáján, az ún. Online Tanulószobában (a továbbiakban Online Tanulószoba) is bocsáthatja a Felhasználó rendelkezésére. Az Online Tanulószoba zárt rendszerének és biztonságának megőrzése érdekében a Felhasználó az Online Tanulószobát a Szolgáltató által részére e-mail útján megküldött felhasználónév és jelszó alkalmazása mellett tudja használni.

VI.4. Abban az esetben, ha a Szolgáltató az általa vállalt teljesítési időpontban a megrendelt Művet a Felhasználónak azért nem teljesíti, mert az nem áll rendelkezésére, köteles erről és az esetleges helyettesítő termékről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre Szolgáltató a Felhasználó által esetlegesen már megfizetett Mű ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb        14 napon belül visszatéríti.

Ezen rendelkezés alkalmazására nem kerül sor abban az esetben, ha a Szolgáltató az általa vállalt teljesítési időpontban a megrendelt Művet a Felhasználónak azért nem teljesíti, mert a Felhasználó a Mű ellenértékét az általa választott fizetési módnak megfelelően nem vagy nem maradéktalanul egyenlítette ki. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a Kézbe Vehető Művet a Felhasználóval egyeztetett időpontban a Mű kézbesítését végző harmadik személy késedelme okán nem teljesíti, Szolgáltató a felelősségét kizárja.

A Kézbe Vehető Műhöz tartozó Elektronikus Mű mint kiegészítő melléklet (ideértve az Online Tanulószobát) esetén a Felhasználó köteles a technikai feltételeket biztosítani a fogadó elektronikus eszközén, amelynek hiánya kizárólag Felhasználó felelősségi körébe tartozik. A Szolgáltató kizárja a felelősségét azért, ha a Felhasználó azért nem tudja az Elektronikus Művet (Online Tanulószobát) mint kiegészítő mellékletet fogadni és átvenni, mert nem rendelkezik az ahhoz szükséges megfelelő technikai feltételekkel. A szükséges technikai feltételek meglétét Felhasználó köteles a megrendelést és igénylést megelőzően saját felelősségére ellenőrizni. Szolgáltató az Elektronikus Mű (Online Tanulószoba) mint kiegészítő melléklet igénylése és megrendelése esetén jóhiszeműen feltételezi, hogy Felhasználó ezen ellenőrzési kötelezettségének eleget tett.

VI.5. A Szerző Művének igénybevételével (így különösen megvásárlásával) a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött jogviszony elektronikus úton (Internet), távollévők között kötött, azonban nem aláírt szerződésnek minősül.

VI.6. A Szolgáltató maradéktalanul mindent megtesz az oldalain megjelenő adatok (így különösen a Művek ára, elérhetősége, leírása, formátuma) pontossága érdekében. A Művek mellett feltüntetett képek illusztrációk; a Művek jellemzőjét az adott Mű ún. értékesítési oldalán rögzítettek tartalmazzák.                          A Weboldalon az árak forintban értendők, illetve az áfát tartalmazzák.

VI.7. A Felhasználó által a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibás, a regisztráció alkalmával megadott vagy a már módosításra került adatok módosítására (felülírására és rögzítésére) a valamennyi hírlevélben elhelyezett ún. adatmódosító linkre történő rákattintással van lehetőség, különös tekintettel az Adatbiztonsági- és Kezelési Nyilatkozatra. Mindazonáltal az adatmódosítás kezdeményezésére a közösségi média bármely internetes, illetve egyéb internetes felülteten történő kezdeményezését a Szolgáltató adatvédelmi okokból kizárja és azt nem veszi figyelembe.

VI.8. Felhasználó a Megrendeléssel kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével a Szolgáltató székhelyén (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35.) működő ügyfélszolgálathoz elektronikus úton e-mailben az info@schillingpeter.hu címre vagy a 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35. ajtószám alatti postai levélcímre küldött írásbeli megkereséssel fordulhat. Ebben a körben a közösségi média bármely internetes, illetve egyéb internetes felületen történő megkeresést a Szolgáltató adatvédelmi okokból kizárja és azt nem veszi figyelembe.

VI.9. A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött szerződéses jogviszony alapját képező szerződés megkötésének nyelve magyar.

VII. A FELHASZNÁLÓ MAGATARTÁSA

VII.1. A Felhasználó kizárólagos felelősséget vállal a Weboldalon és/vagy az egyéni felhasználói hozzáféréssel rendelkező felületen a saját üzeneteiért, illetve hozzászólásaiért.

VII.2. Az a Felhasználó, aki a Weboldalon és/vagy az egyéni felhasználói hozzáféréssel rendelkező felületen bűncselekmény elkövetésére vagy törvénysértésre ösztönző, rágalmazó, becsületsértő, obszcén, pornográf, erkölcstelen, buja, erőszakos, zaklató, sértő, gyalázkodó, vulgáris minőségű kijelentéseket tesz akár szóban, akár írásban, akár egyéb vizuális eszközzel vagy a magánélethez és a nyilvánossághoz fűződő jogokat sért, faji, etnikai gyűlölködő vagy más módon kifogásolható sértést tesz vagy mások személyiségi jogainak megsértésére alkalmas magatartást tanúsít előzetes értesítés nélkül a Szolgáltató saját belátása szerint azonnali hatállyal felfüggesztheti, megszüntetheti a Felhasználó hozzáférését.

A Felhasználó felelős a más Felhasználókkal folytatott online interakciók nyelvi és vizuális tartalmáért. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze azoknak az interakcióknak a jellegét, ami a Felhasználók között a Szerző érdekkörében álló Weboldallal közvetlenül vagy közvetve összefüggő felületen (így különösen a közösségi médiában) folyik. Ennek során az azonosított kifogásolható tartalom vagy megbontránkoztatásra alkalmas szó, stílus-használat esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül saját belátása szerint a kifogásolható tartalmat eltávolítsa vagy egyéb módon törölje, továbbá azonnali hatállyal felfüggesztheti, megszüntetheti a Felhasználó hozzáférését, kizárja a Felhasználót a Szerző Műveihez történő hozzáférésből.

VII.3. A VII.2. pontban foglaltakon kívül a VII.2. pontban foglalt jogkövetkezményt vonja maga után amennyiben a Felhasználó a Weboldalon:
VII.3.a.) sérti a szerzői jogi, szabadalmi, védjegy, szabadalmi, az üzleti titokra, személyiségi jogokra, üzleti jóhírnévre vonatkozó jogszabályban foglaltakat;
VII.3.b.) akadályozza (akadályozhatja), zavarja (zavarhatja) vagy károsítja (károsíthatja) a Weboldalt és/vagy a Művet, azok biztonságát; ide értve a vírusokat, trójai programokat, ártalmas kódhamisításokat, IP cím hamisításokat és spam technológákat; nem tehet közzé vagy továbbíthat semmiféle információt, szoftvert vagy egyéb anyagot, amely vírust vagy más káros elemet tartalmazhat;
VII.3.c.) kísérletet tesz arra, hogy más felhasználói fiókot harmadik személy vagy egyéb hamis személyazonossággal rendelkező személy nevében megpróbálja megszerezni a jogosulatlan hozzáférést a Weboldal, illetve a Mű olyan elemeihez, amihez az adott Felhasználónak nincs jogosultsága; közvetlenül vagy közvetve spam vagy egyéb kéretlen e-mailt küld a többi Felhasználónak; gyűjti, tárolja és használja más Felhasználók személyes adatait azok hozzájárulása nélkül;
VII.3.d.) használja az oldalon elhelyezett meta tag-eket, vagy más rejtett szövegelemeket, kihasználva a név,  szerzői jog, védjegy üzleti előnyeit és piaci ismertségét;
VII.3.e.) kereskedelmi célra használva hirdet vagy eladásra ajánl termékeket vagy szolgáltatásokat, spam jellegű vagy reklámtartalmú üzenetet küld;
VII.3.f.) olyan tevékenységet folytat, amely megzavarja a többi Felhasználót abban, hogy élvezze a Weboldal, illetve a Mű eredeti jellegét.

VII.4. A Szolgáltató nyomatékosan hangsúlyozza, hogy amennyiben az érdekkörében álló internetes felületeken hozzászólási lehetőség (ún. komment) van, a Felhasználó azt kizárólag saját felelősségére használja annak tudatában, hogy hozzászólását és annak tartalmát a Szolgáltatón és a Felhasználón kívül más harmadik személy is megismerheti. A Felhasználó érdekkörében felmerülő, a hozzászólási lehetőséggel kapcsolatos ismeretek hiányosságából és az abból eredő következménnyel kapcsolatos felelősség kizárólag Felhasználót terheli. Ebben a körben a Szolgáltató és/vagy a Szerző a felelősségét kizárja.

VIII. FELHASZNÁLÓ IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

A Szolgáltató szavatossági felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a fogyasztói és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak.

VIII.1.  KELLÉKSZAVATOSSÁG

VIII.1.1. Felhasználó a megrendelt Mű hibája esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

VIII.1.2. A kellékszavatossági igény érvényesítése során a Felhasználó - választása szerint - kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve ha a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a mű hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Az érdekmúlás bizonyítása a Felhasználó kötelezettsége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a Szolgáltató adott okot vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

VIII.1.3. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni azzal, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a Felhasználó igazolja, hogy a Művet a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

VIII.2. TERMÉKSZAVATOSSÁG

VIII.2.1. Felhasználó kellékszavatosság helyett a Mű hibája esetén termékszavatossági igényt érvényesíthet a Mű gyártójával vagy forgalmazójával szemben. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén Felhasználó azonban a kicserélt Műre, illetve a kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

VIII.2.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás mű kijavítását vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - kicserélését kérheti. A Mű akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal.

VIII.2.3. Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Mű hibáját a Felhasználónak kell bizonyítania.

VIII.2.4. Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős. A Felhasználó a termékszavatossági igényét a Mű gyártója által történő forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a jogosultságát elveszti. A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítani tudja, hogy a Művet nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a Mű hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

VIII.3. ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG

A Felhasználó által leadott Megrendeléssel közte és a Szolgáltató között létrejött szerződés vonatkozásában a Felhasználót megillető elállási és felmondási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezései szabályozzák, feltéve, amennyiben Szolgáltató a Felhasználó javára kedvezőbb igényérvényesítési lehetőséget biztosít.

VIII.3.1. A Felhasználó a Mű adásvételére irányuló szerződés esetén a Műnek; vagy több Mű adásvételekor, ha az egyes Művek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Műnek; több tételből vagy darabból álló Mű esetén az utoljára szolgáltatott Műnek vagy darabnak; ha a Művet meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat.

A Mű átvételének időpontja Kézbe Vehető Mű esetén a postai vagy a futárszolgálat által történő kézbesítése esetén annak a Szolgáltató által történő feladásának napja, Elektronikus Mű mint kiegészítő melléklet esetén a Szolgáltató által a Felhasználó által a Megrendelés leadásakor megadott e-mail címre történő üzenet elektronikus megküldése és/vagy a VI.3. pontban körülírt, felhasználónévvel és jelszóval védett Online Tanulószobához való hozzáférés Felhasználó részére történő megküldésének időpontja.

A Felhasználó elállási jogát nem gyakorolhatja Mű adásvételére irányuló szerződés vonatkozásában a Kormányrendelet 29. § rendelkezésében foglaltak esetén, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszti.

VIII.3.2. A Felhasználó az VII.3.1. pontban biztosított jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
VIII.3.3. A Felhasználó VIII.3.1. pontban meghatározott jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

VIII.3.4.a.) A Felhasználó az elállási joga gyakorlása során köteles a Kézbe Vehető Művet haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül saját költségén a Szolgáltató székhelyére (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35.) visszaküldeni.

Kézbe Vehető Mű esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Mű ellenértékét, amíg a Felhasználó a Művet vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Elektronikus Mű mint kiegészítő melléklet esetén a Felhasználó által érvényesíteni kívánt elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználó az érintett Műhöz történő elektronikus hozzáférése a Szolgáltató részéről visszavonásra kerül.

VIII.3.4.b.) Felhasználó csak a Mű jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

VIII.3.5. A Felhasználó elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget, feltéve, hogy Felhasználó a VIII.3.4. és a VIII.3.6. pontban foglalt kötelezettségének eleget tett. A Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó közötti írásbeli vagy szóbeli egyeztetés eredményeképpen a Felhasználó a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja bankszámlaszámát, melyet a Szolgáltató és Felhasználó - az ellenszolgáltatás összegének visszatérítési módja vonatkozásában - a Felhasználó kifejezett beleegyezésének tekint.

VIII.3.6. A Felhasználó kizárólag a Kézbe Vezető Mű visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

A Felhasználó köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a teljesítés a Felhasználó kérése alapján a felmondási jog érvényesítésére nyitva álló határidő lejárta előtt megkezdődött.

VIII.4. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor és azt követően, illetve a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak és helytállóak. A Felhasználó teljes körű szavatosságot vállal egyfelől a Weboldalon történő regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért, másfelől pedig azzal kapcsolatban, hogy a Szolgáltató rendszerét, illetve a Művet kizárólag a saját személyes adatai felhasználásával veszi igénybe. Ezen kötelezettségei megszegése esetén amennyiben ezzel összefüggésben a Szolgáltatót bármilyen kár éri, illetve a Szolgáltatóval szemben bármilyen jogkövetkezményt érvényesítenek, a Felhasználó köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, továbbá a Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy ezzel összefüggésben a Felhasználóval szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan Megrendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során személyes adata (így különösen a vezeték- és keresztneve, a születési vezeték- és keresztneve, e-mail címe, születési év, hónap, nap, számlázási és szállítási címe) felhasználásra került. Erre figyelemmel Felhasználó kiemelt érdekében áll az, hogy személyes adatait - bármiféle visszaélés elkerülése végett - megfelelő titokban tartsa. A Szolgáltató a felelősségét kizárja a Megrendelés vagy egyéb tranzakció során a Felhasználó személyes adatai, üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből, harmadik személy által történő illetéktelen felhasználásából és/vagy az ebből eredő károkért.

VIII.5. A Szolgáltatóval, a Weboldallal, a Művel és az azzal kapcsolatos bármely vélemény, kritika, bejegyzés stb. a Felhasználó álláspontját tükrözi, tartalmukért a Szolgáltató felelősségét kizárja. A Szolgáltató - figyelemmel a VII. pontban foglaltakra - fenntartja a jogot az üzleti érdekeit, jó hírnevét, a demoralizáló, destruktív, közízlést vagy bármely jogszabályt sértő vagy arra alkalmas vélemény haladéktalan törlésére.

VII.6. A fogyasztói panaszügyintézés írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán az info@schillingpeter.hu e-mail címen és a 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35. ajtószám alatti levélcímen történik.

VIII.7. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.)

IX. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

IX.1. A Weboldalon, illetve a Mű keretében átadott ismeretek nem jelentenek garanciát vagy ígéretet a Felhasználó életében történő tényleges változások elindításához; az számos egyéni tényező, így a Felhasználó saját munkája eredményének függvénye. Az előretekintő megállapítások kizárólag egyéni véleményt tükröznek, és így nem jelentenek garanciát vagy ígéretet a tényleges teljesítmény nélkül. Ezen felül a Weboldalon, illetve a Műben bemutatott modellek nem kínálnak, azok nem helyettesítik és nem pótolják a professzionális, így különösen a pénzügyi, orvosi, pszichológiai, jogi vagy egyéb szaktanácsadást. A Felhasználó a Weboldal, illetve a Mű igénybevételével, használatával egyidejűleg a Nyilatkozatok elfogadásával megérti és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató és/vagy a Szerző nem felelős és felelősségét kizárja a Felhasználó sikereiért vagy kudarcaiért és semmilyen módon nem vállal felelősséget vagy garanciát kifejezett vagy vélelmezett módon semmilyen jellegű eredménytelenségért, illetve a Weboldalon, illetve a Műben szereplő ötletekért, sikerstratégiákért. A Felhasználó felelős azokért a döntésekért, tevékenységekért és eredményekért az életben, amelyeket meghoz és elér.

IX.2. Jelen nyilatkozat hatálya kiterjed mindazon felületekre, ahol a Szolgáltató és/vagy a Szerző bármilyen Műve, szellemi forrása feltüntetésre kerül, azonban a Szolgáltató és a Szerző nem vállal felelősséget azokért a tartalmakért, reklámokért, termékekért vagy más anyagokért, amelyek ilyen módon hivatkozásra kerülnek. A Szolgáltató és Szerző nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre közvetlenül vagy közvetve azért, amennyiben a harmadik féltől származó, a felületén feltüntetett promóciók bármilyen kárt okoznak a Felhasználónak.

IX.3. A Weboldalon bizonyos esetekben harmadik féltől származó tartalom látható, mely azonban a Szolgáltató és/vagy a Szerző véleményét nem minden esetben képviseli, így a Szolgáltató és a Szerző az ebből eredő károkért a felelősséget kizárja.

IX.4. Sem a Szolgáltató, sem a Szerző, sem pedig az alvállalkozók nem garantálják, hogy a Weboldal, illetve az Elektronikus Mű (Online Tanulószoba) mint kiegészítő melléklet megszakítás nélkül vagy hibamentesen működnek, mely körben felelősségüket kizárják.

X. SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT

X.1. Az INDIGO ONLINE Kft. (Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg. 01-09-919608, székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35., képviseli: Schilling Péter ügyvezető, elektronikus levélcím: info@schillingpeter.hu) (a továbbiakban Szolgáltató) üzemeltetése alatt álló http://www.mindennapiszammisztika.hu weboldalon és az ahhoz kapcsolódó, a Szerző és/vagy a Szolgáltató közvetlen vagy közvetett érdekkörében álló bármely és valamennyi felületen, domain alatt, platformon, így különösen a http://mindennapimeditacio.hu domain alatt és a http://schillingpeter.hu domain alatt (a továbbiakban Weboldal) - ideértve Schilling Péter mint Szerző spirituális és önismereti fejlődéssel kapcsolatos bármely tartalmai igénybevétele során megjelenési módtól, formától és formátumtól függetlenül valamennyi jelen és jövőbeli felületet, domaint, platformot - fellelhető valamennyi tartalom (így különösen minden szöveg, információ, adat, letölthető dokumentum, rajz, ábra, - a stock fotókat, illetve a logót kivéve - fotó, grafika, képek, audio, video alkalmazások, szoftverek (beleértve a forráskódot), metaadatok, a grafikus felhasználói interfészek és egyéb fájlok), illetve a Weboldal és Schilling Péter Szerző bármely Művének - ideértve azok elrendezését, megjelenési formáját -, továbbá mindezek szoftveres tartalma, a HTML-kódok, az adatbázisok, a Művek neve, a logók, az oldal fejléce, egyedi grafikai megoldások, ikonok és szkriptek (a továbbiakban Szellemi Alkotás) Schilling Péter és/vagy a Szolgáltató (a továbbiakban Szerző(k)) saját és kizárólagos tulajdonát képezik.

X.2. A Szellemi Alkotás teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll; annak bármely része, tartalma Szerző(k) kizárólagos - nemzetközi és magyar jogszabályok által védett - szellemi tulajdona, mely rész, tartalom bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogait Szerző(k) kifejezetten fenntartj(ák), Szerző(k) előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

X.3. A Szerző(k) a Szellemi Alkotásnak csak a házi használatát engedélyezi(k). Minden más jog fenntartva. A házi használat kizárja a nyilvános használatot. A Szellemi Alkotás egészének vagy bármely részének akár online, akár nyomtatott formában engedély nélküli másolása, feldolgozása, jogsértő felhasználása, másolása, többszörözése, kiadása, bérbevétele vagy bérbeadása, kölcsönzése, nyilvános előadása, közzététele, lejátszása vagy műsorszóró hálózaton való leadása szigorúan tilos. A Szerző(k) engedélye nélkül a Szellemi Alkotás nem exportálható, nem terjeszthető, nem árusítható.

X.4. A Szellemi Alkotás egészét és/vagy egyes részeit Felhasználó az általa ellenszolgáltatás fejében igénybe vett Szellemi Alkotás vonatkozásában a Mindennapi Számmisztika céljával összhangban kizárólag az általa megrendelt és teljesült Szellemi Alkotás vonatkozásában magáncélú használatra saját számítógépén mentheti, saját külső adathordozón tárolhatja, azonban - a III. pontjában foglaltakon túlmenően - ebben az esetben sem válik jogosulttá a Szellemi Alkotás bármilyen célból és módon történő további felhasználására, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, továbbá a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

X.5. A Szellemi Alkotásból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni, a Szellemi Alkotás tartalmát részben vagy egészben, akár eredeti, akár átírt formában tükrözni, azaz bármely technikai művelet segítségével - még változatlan formában is - a nyilvánossághoz újraközvetíteni, közölni, sugározni, továbbadni, részben vagy egészben a IV. pontban foglaltaktól eltérő módon tárolni tilos.

X.6. Felhasználó felelőssége annak biztosítása, hogy a Szellemi Alkotás harmadik személy által az anyag részben vagy egészben történő bármely módon és célból történő megismerésének és felhasználásának, nyilvánossághoz bármely módon újraközvetítésének, az anyag tartalmát részben vagy egészben - akár eredeti, akár átírt formában - tükrözésének, azaz bármely technikai művelet segítségével - még változatlan formában is - a nyilvánossághoz újraközvetítéséhez, közlésének sugárzásának, továbbadásának, részben vagy egészben a IV. pontban foglaltaktól eltérő módon történő tárolásának megakadályozása.

X.7. A Mindennapi Számmisztika név - ideértve a Weboldalt, illetve Schilling Péter Szerző valamennyi Művét - mint Szellemi Alkotás jogvédett név. Erre tekintettel a hozzá a megtévesztésig hasonló név, illetve kifejezés harmadik személyek által történő bármilyen használata a Szerző(k) jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a Szerző(k) jogi lépések megtételére kényszerül(nek). A fenti feltételek megsértése esetén Szerző(k) a jogsértéssel való felhagyást követelheti(k), továbbá egyéb jogi lépések megtételére jogosult(ak). Ezen jogsértések és a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

XI.1. Szolgáltató akként nyilatkozik, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

XI.2. A Felhasználó a regisztrációkor, továbbá a Weboldal, illetve a Mű használatával - figyelemmel a jelen nyilatkozat I.4. és I.5. pontjában foglaltakra - maradéktalanul elfogadja a jelen nyilatkozat rendelkezéseit, melynek elválaszthatatlan mellékletét képezi az Adatbiztonsági és -Kezelési Nyilatkozat, továbbá a Szerzői Jogi Nyilatkozat (a továbbiakban Nyilatkozatok). A Nyilatkozatok bármikor történő módosításának jogát a Szolgáltató kifejezetten fenntartja. Amennyiben a Weboldalt, illetve a Művet a módosítást követően a Felhasználó továbbra is igénybe veszi, használja, azzal - figyelemmel a jelen nyilatkozat I.4. és I.5. pontjában foglaltakra - a módosított tartalmú Nyilatozatokban foglaltak megismerését és elfogadását tudomásul veszi és vállalja. A Weboldalon közzétett információkkal összefüggésben a Szolgáltató minden jogot fenntart.

Hatályos 2018. január 19. napjától visszavonásig és/vagy módosításig