ADATBIZTONSÁGI ÉS -KEZELÉSI NYILATKOZAT

 

I. PREAMBULUM

I.1. A http://mindennapiszammisztika.hu weboldalt az INDIGO ONLINE Kft. (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-919608, székhelye: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35., képviseli: Schilling Péter ügyvezető, e-mail: info@schillingpeter.hu (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

I.2. Jelen Adatbiztonsági és -Kezelési Nyilatkozat, továbbá az azzal együttesen érvényes és értelmezendő Általános Felhasználási Nyilatkozat és Szerzői Jogi Nyilatkozat (a továbbiakban Nyilatkozatok) szabályozza a http://mindennapiszammisztika.hu domaint és az ahhoz kapcsolódó, a Schilling Péter mint Szerző (a továbbiakban Szerző) és/vagy a Szolgáltató közvetlen vagy közvetett érdekkörében álló bármely és valamennyi felületet, domaint, platformot, így különösen a http://mindennapimeditacio.hu domaint és a http://schillingpeter.hu domaint (a továbbiakban Weboldal).

A Nyilatkozatok hatálya - figyelemmel a Szerző Művei körének folyamatosan bővülésére - a Szerző spirituális és önismereti fejlődéssel kapcsolatos tartalmai (a továbbiakban Művek) igénybevétele során megjelenési módtól, formától és formátumtól függetlenül valamennyi jelen és jövőbeli felületre, domainra, platformra is kiterjed.

I.3. Jelen nyilatkozat célja a Szolgáltató adatbiztonsági és -kezelési politikájának írásban történő rögzítése a Weboldal vonatkozásában, különös tekintettel az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.), továbbá a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről  szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény, a Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, továbbá a a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, továbbá háttérjogszabályként a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakra.

I.4. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a Weboldal Felhasználói érdekeinek és jogainak szem előtt tartásával az adatbiztonsági és -kezelési, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járjon el. Mindezek során a Szolgáltató tudomására jutott információkat üzleti titokként és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

I.5. A Szolgáltató a Weboldal Felhasználói személyes adatait bizalmasan, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli és védi, gondoskodik azok biztonságáról és megteszi azokat az adatbiztonsági (technikai és szervezési) intézkedéseket, illetve kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kötelező és szükséges.

1.6. Jelen nyilatkozat és az egyes Művekhez tartozó tájékoztatók elválaszthatatlan részét képezi az Általános Felhasználási Nyilatkozat és a Szerzői Jogi Nyilatkozat, azok együttesen érvényesek és értelmezendők.

1.7. A Nyilatkozatokat a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani akként, hogy a módosított, illetve módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt mindenkor hatályos szöveg kerül a Weboldalon megjelenítésre. A Weboldal meglátogatásával és a Szerző Műveinek bármely módon és formában történő igénybevételével - figyelemmel a jelen nyilatkozat I.2. pontjában foglaltakra - a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Weboldalon megtalálható mindenkori - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - szöveget fogadja el. A lényegesebb módosításokról vagy az olyan változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, a Szolgáltató egyedi tájékoztatást küld vagy tesz a Weboldalon közzé.

II. FOGALMAK

A jelen nyilatkozatban használt kifejezéseket, fogalmakat az Infotv. értelmező rendelkezései, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatala adatvédelmi szótára szerint kerül értelmezésre.

III. ADATKEZELÉS ELVEI

III.1. A Szolgáltató kizárólag a Felhasználónak a Művek bármely módon és formában történő igénybevételéhez, megrendeléséhez, illetve ennek intézéséhez és teljesítéséhez (a továbbiakban Megrendelés) elengedhetetlenül szükséges személyes adatait a Megrendelés céljából, az ahhoz szükséges mértékben és ideig a hatályos jogszabályok alapján a Felhasználó kifejezett hozzájárulása vagy a kötelező törvényi előírás alapján kezeli. A Szolgáltató az adatkezelést annak teljes tartama alatt tisztességesen és a törvényi előírásoknak megfelelően végzi, amelyhez minden szükséges technikai és egyéb intézkedést megtesz és az ehhez szükséges technikai eszközökkel rendelkezik, amelyek biztosítani képesek a Felhasználó által megadott személyes adatok biztonságos kezelését.

III.2. Az adatkezelés során a Szolgáltató biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy a Felhasználót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

IV. ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA

IV.1. Jogalap

IV.1.1. Ellentétes rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó Infotv. 5.§ (1) bekezdésének a.) pontja szerinti önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulásán alapul, mely szerint a Weboldalon található internetes tartalmak használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.     

IV.1.2. Egyes, így különösen az adójogi és számviteli kötelezettségeket szabályozó személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény eseteiben a Felhasználó személyes adatainak felvétele és kezelése az Infotv. 5.§ (1) bekezdésének b.) pontja szerint, azaz törvényen vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból rendeli el.

A Felhasználó jelen nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárul az V. pontban foglalt adatok IX. pontban rögzített Adatkezelők általi kezeléséhez, illetve a X. pontban rögzített Adatfeldolgozók által történő feldolgozásához.

IV.2. Cél

 Az adatkezelés célja, hogy a Weboldalon a Szerző Műveit a Szolgáltató a Felhasználók részére teljesíthesse, így különösen azok igénybevétele, értékesítése, kiszállítása, ehhez kapcsolódóan a Megrendelés lebonyolítása; a Felhasználó azonosítása; ügyfélelégedettség mérése, kapcsolattartás a Felhasználóval, külön hozzájárulás alapján reklám tartalmú, közvetlen üzletszerzési és/vagy merketing célú anyagok, megkeresések (így különösen e-DM, hírlevél) küldése a Felhasználónak; a Megrendelt Mű Felhasználóra történő szabása, a Műhöz és/vagy a Megrendeléshez kapcsolódó rendszerüzenet küldése.

IV.3. Szolgáltató a Felhasználó által a Weboldal használatával, illetve regisztrációjával a Felhasználó döntése alapján, szabad akaratából, önkéntesen, minden kényszertől mentesen a Szolgáltatónak megadott személyes adatait a IV.1. és IV.2. pontban rögzített jogalaptól és céltól eltérően nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - amennyiben valamely jogszabály eltérően nem rendelkezik - kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. A kezelt személyes adatok körét - a Szolgáltató tevékenységére figyelemmel - különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§ rendelkezései határozzák meg.

V. ADATFAJTA

V.1. A Szerző Művének igénybevételével (így különösen megvásárlásával) a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött jogviszony elektronikus úton (Internet), távollévők között kötött, azonban nem aláírt szerződésnek minősül.

V.2. Figyelemmel jelen nyilatkozat IV.2. pontban meghatározott céljára a Szerző Műveinek egy része a Felhasználó részére egyfelől regisztráció nélkül és ingyenesen, másfelől a Felhasználó döntése alapján, szabad akaratából személyes adatainak megadásával, azaz regisztrációhoz (a továbbiakban Regisztráció) kötötten és ingyenesen érhető el.

A Szerző Műveinek másik részét Regisztrációhoz kötötten és ellenszolgáltatás fejében ismerheti meg, mely történhet Kézbe Vehető Mű (a továbbiakban Kézbe Vehető Mű) esetén annak megküldésével, míg meghatározott Kézbe Vehető Műhöz tartozó elektronikus művet mint kiegészítő mellékletek (a továbbiakban Elektronikus Mű) esetén a Felhasználó által a Megrendelés leadásakor megadott e-mail címre történő üzenet elektronikus megküldésével és/vagy a VI.3. pontban körülírt, felhasználónévvel és jelszóval védett Online Tanulószobához való hozzáféréssel. A Nyilatkozatokban a Mű alatt összefoglalóan mind a Kézbe vezető Mű, mind pedig az Elektromos Mű értendő.

V.3. Egyes Szerzői Művek megismerhetőségének feltétele a Mű személyes voltára tekintettel - a mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartása mellett - meghatározott felhasználói személyes adatok Felhasználó által történő megadása. Ennek elmaradása kizárja annak lehetőségét, hogy Felhasználó a konkrétan hozzá kapcsolódó Szerző Művéhez hozzáférjen. Amennyiben a felhasználói személyes adatok megváltoznak, az adatok frissítése - az adatmódosító linkre történő rákattintással - a regisztrált Felhasználó kötelezettsége.

V.4. A Szolgáltató - figyelemmel a V.3. pontban foglaltakra is - a Felhasználó által megadott alábbi felhasználói személyes adatokat kezeli/kezelheti:

  • Név (vezetéknév, keresztnév; születési vezetéknév, keresztnév),
  • E-mail cím,
  • Születési idő (év, hónap, nap),
  • Telefonszám,
  • Számlázási cím (ország, város, irányítószám, közterület neve, házszám, emelet, ajtó),
  • Szállítási cím (ország, város, irányítószám, közterület neve, házszám, emelet, ajtó).

A hivatkozott személyes adatok a Mű igénybevételéhez és/vagy a Megrendelés megfelelő teljesítéséhez, míg a születési név és a születési idő a Weboldal által kínált Mű személyes voltára tekintettel szükségesek.

V.5.1. A Szolgáltató a Weboldal regisztrációhoz nem kötött használata, illetve a Szerző regisztrációhoz nem kötött Művének igénybevétele során személyes adatot nem tárol.

V.5.2. A Szolgáltató a közte és a Felhasználó közötti szerződéses jogviszony létrejötte és fennállása során technikailag rögzítésre kerülnek a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai (így különösen IP-cím, cookie-k), melyek a Weboldal használata, illetve a Mű igénybevétele és/vagy a Megrendelés során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme, a felületek látogatottsági adatainak generálása, megismerése, az esetlegesen felmerülő hibák, támadási kísérletek észlelése és elhárítása, továbbá a Weboldal használata, illetve a Szerző Művei igénybevételének és/vagy a Megrendelés teljesítése minél professzionálisabb nyújtása és hatékonyságának növelése, a Felhasználónak elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás, illetve statisztika céljából rögzít. Ezen adatok nem kapcsolhatóak össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatóak át harmadik személy számára. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

V.6. A cookie-fogadás Felhasználó által történő megtiltása - melynek pontos módjáról a Felhasználó által igénybe vett böngésző útmutatója ad felvilágosítást - a Weboldal használata, illetve a Mű igénybevételének és/vagy a Megrendelésnek akadálya lehetséges, illetve a Szerző Műveinek egyes személyre szabott szegmenseit igénybe venni és a regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt kizárólag a cookie-t fogadó számítógépről lehetséges.

VI. ADATKEZELÉS MÓDJA

VI.1. A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet. A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos felhasználói személyazonosító adatokat, lakcímeket, valamint a Mű igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A Szolgáltató – a fentieken túlmenően – a Weboldal használata, illetve a Művek igénybevétele és/vagy a Megrendelés nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek ahhoz nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő rendszer használata, illetve a Mű igénybevétele és/vagy a Megrendelés nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez annak nyújtásához és az Ekertv.-ben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

VI.2. Felhasználó - figyelemmel a jelen nyilatkozat I.2. pontjában foglaltakra - a Weboldal használatával, illetve a Szerző bármely Művének igénybevételével és/vagy Megrendelésével előzetesen, akaratának megfelelően, önkéntesen, minden kényszertől mentesen hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató a Weboldal használatával, a Szerző bármely Művének igénybevételével és/vagy a Megrendeléssel kapcsolatos felhasználói adatokat az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme, a felületek látogatottsági adatainak generálása, megismerése, az esetlegesen felmerülő hibák, támadási kísérletek észlelése és elhárítása, továbbá a Weboldal használata, illetve a Szerző bármely Művének igénybevétele és/vagy Megrendelése minél professzionálisabb nyújtása és hatékonyságának növelése, a Felhasználónak elektronikus és/vagy nem elektronikus formátumú hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás, illetve statisztika céljából kezelheti. A Felhasználónak a Weboldal használata, illetve a Szerző bármely Művének igénybevétele és/vagy Megrendelése során is lehetősége van arra, hogy az egyes hírlevelekben hivatkozott ún. leiratkozó linkre történő rákattintással a Weboldalon leadott regisztrációját megszüntesse.

VI.3. Szolgáltató különleges adatokat nem tart nyilván és nem kezel.

VI.4. A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

VII. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

VII.1. Az érintett személyes adatai kezelésének kezdő időpontja a Weboldal regisztrációhoz kötött használata, illetve a regisztrációhoz kötött Mű igénybevételének és/vagy Megrendelésének időpontja.

VII.2. A Felhasználó személyes adatai kezelésének záró időpontja a szerződés megszűnésének, illetve megszüntetésének időpontja, melynek lehetősége egyfelől Felhasználó, másfelől pedig Szolgáltató szándékának és akaratának függvénye.

Ennek gyakorlati megvalósítására a Felhasználó részéről a valamennyi hírlevélben elhelyezett ún. leiratkozó linkre történő rákattintással, a kifejezett, info@schillingpeter.hu e-mail címre vagy a Szolgáltató székhelyére (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35.) címre ajánlott vagy tértivevény levéllel történő írásbeli kérelemmel kezdeményezheti, melynek teljesítéséről Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül intézkedik.

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben a továbbiakban nem áll a Szolgáltató érdekében a  Felhasználó és a Szolgáltató között fennálló jogviszony további fenntartása (így különösen a Felhasználó demoralizáló, destruktív, közízlést vagy bármely jogszabályt sértő, a Szolgáltató üzleti érdekeit, jó hírnevét sértő vagy arra alkalmas véleményilvánítása okán) Felhasználót a hírlevél-sorozatról leiratkoztassa.

A Felhasználó vagy a Szolgáltató által kezdeményezett szerződés megszüntetése esetén Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy - figyelemmel a jelen nyilatkozat I.4. pontjában foglaltakra - kizárólag az általa ellenszolgáltatás fejében igénybe vett Mű aktualizálása vagy az azzal kapcsolatos bármely információ hozzá történő eljuttatása céljából a Szolgáltató a Felhasználót elektronikusan vagy internetkapcsolat nélkül bármely formában (így különösen postai küldemény, sms, Messenger) tájékoztassa.

VII.3. A jelen nyilatkozat V.5.2. pontjában rögzített, a rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Szolgáltató biztosítja, hogy az automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – nem összekapcsolhatók. Amennyiben a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, visszavonta vagy a hírlevél-sorozatról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személyét – nyomozó hatóságokat, illetve szakértőiket ide nem értve – nem lehet beazonosítani.

VIII. A FELHASZNÁLÓK VÉDELME A SZEMÉLYES ADATOK GÉPI FELDOLGOZÁSA SORÁN

VIII.1. A jelen Szabályzat V.5.2. pontjában automatikusan rögzítésre kerülő adatok az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme, a felületek látogatottsági adatainak generálása, megismerése, az esetlegesen felmerülő hibák, támadási kísérletek észlelése és elhárítása, továbbá a Weboldal használata, illetve a Szerző Művének igénybevétele és/vagy Megrendelése minél professzionálisabb nyújtása céljából kerülnek naplózásra. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatóak.

VIII.2. A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során
VIII.2.1. az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni; VIII.2.2. az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
VIII.2.3. az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
VIII.2.4. az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
VIII.2.5. az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

VIII.3. A Felhasználónak joga van arra, hogy
VIII.3.1. tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
VIII.3.2. ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;
VIII.3.3. indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse, ha ezen adatok feldolgozása ellentétes a jogszabályok rendelkezéseivel;
VIII.3.4. jogorvoslattal élhessen, ha a Felhasználó tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.

IX. ADATKEZELŐ

IX.1. A Felhasználó személyes adatainak kezelésére az INDIGO ONLINE Kft. (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-919608, székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35. e-mail: info@schillingpeter.hu, képviseli: Schilling Péter) mint jelen weboldal üzemeltetője (a továbbiakban Szolgáltató) jogosult.

IX.2. Ezen felül a Felhasználó személyes adatainak kezelésére jogosultak a Szolgáltató tagjainak, így különösen a Szerző érdekeltségi körébe tartozó alábbi társaságok:
IX.2.1. Indigó Holnap Bt. (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-06-773700, székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35., képviseli: Schilling Péter) és az
IX.2.2. INDIGO EDUCATION Bt. (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-06-788174, székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35., képviseli: dr. Schilling-Csapó Mónika)

X. ADATFELDOLGOZÓ

X.1. A Szolgáltató a Weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a Szerző Műveinek igénybevételéhez szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából Adatfeldolgozót vehet igénybe.

Ennek alapján a Szolgáltató az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

X.1.1. Név: KBOSS.hu Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7/c.
Tevékenység: számlázási szolgáltatás, elektronikus számlázás, számlaarchiválás
Továbbított adatok köre: számlázási adatok - befizető vezeték- és keresztneve, számlázási címe (ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, emelet, ajtó)

X.1.2. Név: ERDOL Számviteli-, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1131 Budapest, Madarász Viktor u. 17. I. emelet 7.
Tevékenység: számviteli és számlázási szolgáltatás, Adatkezelők adójogszabályokban foglalt kötelezettségeinek teljesítése
Továbbított adatok köre: számlázási adatok - befizető vezeték- és keresztneve, számlázási címe (ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, emelet, ajtó)

X.1.3. Név: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Tevékenység: készpénzátutalási megbízás fogadása és kezelése
Továbbított adatok köre: befizető vezeték- és keresztneve, számlázási cím (ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, emelet, ajtó), befizetett összeg

X.1.4. Név:  HVG Press Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 14.
Tevékenység: a Szerző Művei közül a Felhasználó személyéhez kapcsolódó szerzői mű fizikai előállítása
Továbbított adatok köre: felhasználó vezeték- és keresztneve, születési dátuma (év, hónap, nap)

X.1.5. Név: Magyar Posta Zrt. (MPL Futárszolgálat)

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Tevékenység: Mű kézbesítése
Továbbított adatok köre: Felhasználó vezeték- és keresztneve, szállítási cím (ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, emelet, ajtó), telefonszám

X.1.6. Név: MédiaCenter Hungary Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II. emelet 6.
Tevékenység: tárhely- és szerverszolgáltatás
Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai

X.1.7. Név: Salesautopilot Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Tevékenység: felhasználókkal való kapcsolattartás, hírlevelek, promóciók, eDM küldése; személyre szabott szolgáltatások nyújtása, help desk szolgáltatás biztosítása
Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai

X.1.8. Név: Active Campaign

Székhely: 222 S. Riverside Plz, Suite 810, Chicago IL 60606
Tevékenység: felhasználókkal való kapcsolattartás, hírlevelek, promóciók, eDM küldése; személyre szabott szolgáltatások nyújtása, help desk szolgáltatás biztosítása
Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai, hírlevelek, promóciók, sms küldése, személyre szabott szolgáltatás nyújtása, help desk szolgáltatás.

X.1.9. Név: Paypal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

Székhely: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg
Tevékenység: elektronikus fizetés
Továbbított adatok köre: vásárló neve, e-mail címe, vásárolt termék neve és ára, végösszege

X.1.10. Név: Braintree (Europe)

Székhely: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg
Tevékenység: bankkártyás fizetés
Továbbított adatok köre: vásárló neve, e-mail címe, vásárolt termék neve és ára, végösszege

X.2. A Felhasználó egyéb személyes adatai a Szerző Műveinek igénybevétele és/vagy a Megrendelés teljesítése céljából nem adhatóak át a Szolgáltató által az Adatfeldolgozó részére, továbbá a Szerző Műveinek igénybevétele és/vagy a Megrendelés teljesítése céljából eltérő célra az Adatfeldolgozó a Szolgáltató által átadott adatokat nem használhatja fel, arra kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulása esetén van lehetőség. A Szolgáltató által igénybe vett adatfeldolgozók saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

X.3. Felhasználó a jelen nyilatkozat elfogadásával egyúttal kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy harmadik országban adatfeldolgozást végző Adatfeldolgozó részére az Adatkezelő által átadott személyes adatai továbbításra kerüljenek.

XI. ADATTOVÁBBÍTÁS

XI.1. A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait meghatározott harmadik személy számára kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulását követően tesz hozzáférhetővé, azokat bármilyen jelen nyilatkozatban meghatározottaktól eltérő egyéb célra kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulását követően használja fel, kivéve a XI.3. pontban foglaltakat.

XI.2. Amennyiben a Szolgáltató a Weboldalon található tartalom üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül, azonban a Felhasználó egyidejű tájékoztatásával hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a Felhasználó által a Weboldal folyamatos használata, illetve a Szerző bármely Művének folyamatos igénybevétele és/vagy a Megrendelés teljesítésének célját szolgálhatja annak figyelembevételével, hogy a jelen nyilatkozat a mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

XI.3. A Szolgáltató jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa jogszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Az ezen adattovábbítással összefüggésből esetlegesen bármely jogcímen származó jogkövetkezményért Szolgáltató nem tehető felelőssé, illetve a felelősségét kizárja.

XI.4. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

XII. ADATBIZTONSÁG

XII.1. A Szolgáltató köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Infotv.-ben és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa a Felhasználók magánszférájának védelmét.

XII.2. A Szolgáltató, illetve tevékenységi körében az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

XII.3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik arról, hogy informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett legyen, különösen számítógépvírusok, a számítógépes betörések, számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, tűz és árvíz ellen. A Szolgáltató igyekszik minden tőle elvárható óvintézkedést megtenni annak érdekében, hogy rendszer megfigyelés keretében bárminemű hálózati fenyegetést kivédjen, valamint bármilyen biztonsági eltérést rögzítsen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében.

XII.4. A Szolgáltató az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

XII.4. Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

XIII. ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

XIII.1.1. Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatótól
a.) a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b.) a személyes adatainak helyesbítését, valamint
c.) a személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Felhasználó fenti jogaival írásban a Szolgáltató székhelyére (levelezési cím: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35.) vagy a Szolgáltató e-mail címére (info@schillingpeter.hu) megküldött írásbeli nyilatkozattal élhet.

XIII.1.2. A Felhasználó által a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben megadott adatok bármely okból történő helyesbítésére/módosítására egyfelől a Felhasználó által a valamennyi hírlevélben elhelyezett  ún. adatmódosító linkre történő rákattintással (az adatmódosító oldalra átirányító oldalon található nyomtatvány kitöltésével és annak a Szolgáltató részére, az "Elküld" gomb megnyomásával történő megküldésével), a Szolgáltató e-mail címére (info@schillingpeter.hu) vagy a Szolgáltató székhelyére (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35.) megküldött írásbeli kérelemmel van lehetősége. Az írásban, e-mail útján előterjesztett helyesbítés iránti kérelem kizárólag abban az esetben tekinthető hitelesnek, amennyiben a kérelmet a Felhasználó az általa regisztrált e-mail címéről küldi meg a Szolgáltatónak.

XIII.1.3. Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – jogosult személyes adatait törölni vagy személyes adatainak törlését vagy zárolását a XIII.1.1 pontban meghatározott elérhetőségen és módon kérni azzal, hogy a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultság elvesztését vonhatja így maga után (például bónusztól elesik).

XIII.1.4. Szolgáltató köteles legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban (a Felhasználó kérelmének előterjesztésével azonos módon) megadni a tájékoztatást. Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, továbbá tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

XIII.1.5. Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait köteles törölni, amennyiben
- kezelésük jogellenes;
- az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott határideje lejárt;
- az adatkezelés célja megszűnt; vagy
- azt a bíróság vagy az arra jogosult hatóság (pl. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatala) jogerősen elrendelte;
- a téves vagy hiányos adatkezelés jogszerűen nem orvosolható, kivéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

XIII.2.1. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha
a.) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b.) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c.) törvényben meghatározott esetben.

XIII.2.2. Szolgáltató a tiltakozást legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Szolgáltató a kérelem megalapozottságának megállapítása esetén az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az Szolgáltató meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szolgáltató a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

XIII.2.3. Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

XIII.2.4. A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

XIII.3. Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat a Szolgáltató ellen. Ha a Szolgáltató a XIII.2.2. pontban rögzített értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről a Szolgáltatótól, amely felvilágosítást a Szolgáltató az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat a bírósághoz a Szolgáltató ellen.

XIII.4. Az érintett jogainak megsértése esetén, valamint a XIII.2.2-XIII.3. pontban ismertetett esetekben az adatátvevő a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Szolgáltató a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésre, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a XIII.2.2-XIII.3. pontban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. Ha a bíróság a XIII.2.2-XIII.3. pontban  meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, a Szolgáltató köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni.

XIII.5. A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Ha a Szolgáltató a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Felhasználó személyiségi jogát megsérti, a Felhasználó a Szolgáltatótól jogosult sérelemdíjat követelni. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

XIII.6. Felhasználó jogosult tájékoztatást kérni a bármely adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel vagy az azzal kapcsolatos észrevételeit megteheti az alábbi elérhetőségen: INDIGO ONLINE Kft. (székhely (levelezési cím): 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 49. V. emelet 35., e-mail: info@schillingpeter.hu).

XIII.7. Felhasználó az Infotv.-ben rögzített jogainak érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) fordulhat.

XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

XIV.1. Felhasználó a Weboldalt, illetve a Szerző bármely Művét kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. Az Interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat vagy elveszhet. A Szolgáltató nem felel semmilyen jogcímen esetlegesen keletkezett károkért (így különösen üzemzavar, információvesztés, -módosulás, illetéktelen megváltoztatás), amelyek a Weboldalon vagy az érdekkörében álló bármely (így különösen internetes) felület használatával összefüggésben keletkeztek. A weboldalon vagy az érdekkörében álló bármely (így különösen internetes) felületen esetlegesen szereplő link a Felhasználót más szolgáltató által fenntartott oldalra irányítja, ahol a jelen Szolgáltatónak a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra befolyása nincs. Ezen oldalak adatközléséért, valamint a személyiségi jogok érvényesüléséért a jelen Szolgáltató felelősségét kizárja.

XIV.2. Amennyiben Felhasználó részéről a személyes adata kezelésével kapcsolatban bármiféle kétsége merülne fel, azt a Szolgáltató felé annak kivizsgálása céljából haladéktalanul jelezni köteles.

XIV.3.1. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor és azt követően, illetve a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak és helytállóak. A Felhasználó teljes körű szavatosságot vállal egyfelől a Weboldalon történő regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért, másfelől pedig azzal kapcsolatban, hogy a Szolgáltató Weboldalát, illetve a Szerző bármely Művét kizárólag a saját személyes adatai felhasználásával veszi igénybe. Ezen kötelezettségei megszegése esetén amennyiben ezzel összefüggésben a Szolgáltatót bármilyen kár éri, illetve a Szolgáltatóval szemben bármilyen jogkövetkezményt érvényesítenek, a Felhasználó köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helyt állni, továbbá a Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy ezzel összefüggésben a Felhasználóval szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

XIV.3.2. Bármely Felhasználó személyes adatainak (e-mail címének) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépés(ekk)el összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

XIV.3.3. A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden, a rendszer használatával összefüggő bármely tranzakcióért, amelynek során bármely általa megadott személyes adata felhasználásra került. Erre figyelemmel Felhasználó kiemelt érdekében áll az, hogy személyes adatait - bármiféle visszaélés elkerülése végett - megfelelő titokban tartsa. A Szolgáltató a felelősségét kizárja a Megrendelés vagy egyéb tranzakció során a Felhasználó személyes adatai, üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből, harmadik személy által történő illetéktelen felhasználásából és/vagy az ebből eredő károkért.

XIV.4. A Weboldal, illetve a Szerző bármely Művének Felhasználó által történő további igénybevételével, felhasználásával - figyelemmel a jelen nyilatkozat I.2. pontjában foglaltakat - a Felhasználó a jelen nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszi.

XIV.5. A Felhasználó a regisztrációkor, továbbá a Weboldal, illetve a Mű használatával - figyelemmel a jelen nyilatkozat I.2. pontjában foglaltakra - maradéktalanul elfogadja a jelen nyilatkozat rendelkezéseit, melynek elválaszthatatlan mellékletét képezi az Általános Felhasználási Nyilatkozat, továbbá a Szerzői Jogi Nyilatkozat (a továbbiakban Nyilatkozatok). A Nyilatkozatok bármikor történő módosításának jogát a Szolgáltató kifejezetten fenntartja. Amennyiben a Weboldalt, illetve a Művet a módosítást követően a Felhasználó továbbra is igénybe veszi, használja és/vagy a Megrendelésével - figyelemmel a jelen nyilatkozat I.2. pontjában foglaltakra - a módosított tartalmú Nyilatkozatokban foglaltak megismerését és elfogadását tudomásul veszi és vállalja. Ezen túlmenően a Felhasználó további beleegyezésének kikérésére nincs szükség. A Weboldalon közzétett információkkal összefüggésben a Szolgáltató minden jogot fenntart.

Hatályos 2018. január 19. napjától visszavonásig és/vagy módosításig